POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Zastrzeżenie i Gwarancja (zwane dalej “Zastrzeżeniem”) jest oficjalnym Postanowieniem serwisu internetowego fincensor.com (zwanego dalej “Zasobem Internetowym”), który świadczy usługi informacyjne dostępne dla użytkowników (zwanych dalej “Użytkownikiem”) w czasie korzystania z Zasobu Internetowego.

 

Niniejszy Regulamin reguluje zakres odpowiedzialności i gwarancji udzielanych przez Administrację tego zasobu internetowego, w procesie korzystania przez Użytkowników z jego funkcjonalności.

 

Korzystając z tego zasobu internetowego, Użytkownik akceptuje niniejszy dokument oraz warunki w nim określone, jak również przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, jaka może na nim spoczywać w związku z korzystaniem z tego zasobu internetowego.

 

Administracja tego zasobu internetowego określiła następujące warunki, które regulują korzystanie z Serwisu, jak również zakres dodatkowej odpowiedzialności jego Użytkowników i Administracji tego zasobu internetowego:

 

Zasób internetowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i poprawność danych i informacji przekazywanych przez Użytkownika.

Zasoby internetowe nie gwarantują, że oprogramowanie, serwery i sieci komputerowe wykorzystywane przez Zasoby internetowe są wolne od błędów i złośliwego oprogramowania. Zasoby internetowe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli korzystanie z nich spowoduje utratę danych lub uszkodzenie sprzętu.

Zasób internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i przerwy w działaniu zasobu internetowego oraz wynikającą z nich utratę informacji. Zasób internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w komputerze Użytkownika, urządzeniach przenośnych, jakimkolwiek innym sprzęcie lub oprogramowaniu, spowodowane lub związane z korzystaniem z tego zasobu internetowego, dostępnego za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych na stronach tego zasobu internetowego, zarówno przez Użytkowników, jak i osoby trzecie. Użytkownik przechodzi na strony internetowe osób trzecich, instaluje programy i zamawia usługi osób trzecich na własne ryzyko.

Zasoby internetowe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku interakcji z reklamami zamieszczonymi na stronach Serwisu, jeśli takie reklamy są obecne na stronach Serwisu.

W żadnym wypadku Zasoby internetowe nie ponoszą odpowiedzialności przed Użytkownikami ani przed osobami trzecimi za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków lub utraconych danych, naruszenie życia i zdrowia, czci, godności lub dobrego imienia firmy, które wynikają z korzystania z Serwisu, treści zawartych w Serwisie lub innych materiałów, do których Użytkownicy lub inne osoby uzyskały dostęp za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli Serwis ostrzegał lub wskazywał na możliwość wystąpienia takich szkód.

Zasoby internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, które nie zostały uzgodnione pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

Zasoby internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powstałe między użytkownikami a osobami trzecimi.

Zasób internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania z Zasobu internetowego, usług świadczonych przez Zasób internetowy.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarów, usług i organizacji, prawa do wzorów (zdjęć), prawa autorskie i prawa pokrewne, które są wymieniane, wykorzystywane lub cytowane na stronach tego zasobu internetowego przez Użytkowników, należą do tych Użytkowników lub są uzyskiwane za zgodą właścicieli praw własności intelektualnej. Administracja tej strony nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie interesów prawnych użytkowników i praw osób trzecich, ale przyczynia się do rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą się pojawić.

Bierność zasobu internetowego w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub grupę Użytkowników zasad korzystania z zasobu internetowego lub jego części składowych, nie pozbawia zasobu internetowego prawa do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony interesów zasobu internetowego lub Użytkowników w późniejszym czasie.

Układ stron, logo, grafika i rysunki publikowane w zasobach internetowych przez Administrację są chronione prawem autorskim.

 

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Zasoby internetowe są udostępniane na zasadzie “tak jak jest”, tzn. bez gwarancji co do jakości lub przydatności zasobów internetowych do jakiegokolwiek wyraźnego lub dorozumianego celu. Zasoby internetowe nie gwarantują, że będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Zasób internetowy ma prawo (i jest to istotny warunek świadczenia usługi) odmówić dostępu do Zasobu internetowego wszystkim lub niektórym Użytkownikom na czas określony lub nieokreślony albo usunąć każdą informację lub wszelkie treści, dane i informacje zamieszczone na stronach Zasobu internetowego bez podania przyczyn. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie świadczenia usług użytkownikom bez podawania przyczyn. Zasoby internetowe nie gwarantują i nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, trafność, nieszkodliwość i wiarygodność informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Korzystając z tych łączy, Użytkownik jest świadomy, że działa wyłącznie na własne ryzyko. Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa treści zamieszczanych przez Użytkowników na jego stronach, dlatego jeśli Użytkownik ma interes w zachowaniu jakichkolwiek treści zamieszczanych w Serwisie, powinien skorzystać z innych sposobów utrwalenia potrzebnych informacji. Użytkownik potwierdza, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Zasoby internetowe nie gwarantują, że informacje zamieszczane przez Użytkowników na stronie będą spełniały kryteria wiarygodności, dokładności i aktualności. Zasoby internetowe nie gwarantują, że informacje zamieszczone przez innych użytkowników nie spowodują szkód moralnych, uszczerbku na zdrowiu lub strat u użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysku oraz szkody moralne, poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu lub niemożnością korzystania z niego, w tym między innymi w związku z:
1.1. zamieszczanie przez Użytkownika wiadomości, komentarzy, treści, danych osobowych lub linków do zasobów internetowych osób trzecich, które naruszają wymagania obowiązującego prawa i/lub prawa osób trzecich.
1.2. wykorzystywania nieścisłych i/lub nieistotnych i/lub moralnie szkodliwych i/lub innych informacji, zamieszczonych przez innych Użytkowników, które są sprzeczne z obowiązującym prawem.
1.3. utraty przez Użytkownika jakichkolwiek informacji wykorzystywanych w ramach Serwisu.
1.4 Niewykonanie lub niepełne wykonanie przez Użytkownika zobowiązań umownych z osobami trzecimi.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszych warunków użytkowania lub innych dokumentów Serwisu, Użytkownik zwraca Serwisowi wszelkie szkody, wyrządzone Serwisowi, w pełnej wysokości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej którykolwiek z warunków zostanie uznany za nieważny, pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.
Zasób internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, informując o tym Użytkowników poprzez publikację nowej wersji Regulaminu w Internecie pod tym adresem. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego śledzenia zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z zasobów internetowych. Jeżeli po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu Użytkownik nadal korzysta z zasobów internetowych, potwierdza tym samym, że w pełni zgadza się z nową wersją Regulaminu.

 

Ujawnianie informacji o ofertach kredytowych

Roczna stopa procentowa, okres kredytowania i wysokość rat kredytowych są ustalane na podstawie analizy informacji podanych przez klienta, danych dostarczonych przez innych kredytodawców na temat historii kredytowej klienta oraz informacji dostępnych publicznie. W niektórych przypadkach, aby uzyskać kredyt, należy przedstawić dodatkową dokumentację, która może mieć wpływ na zdolność kredytową. Wszystkie informacje o pożyczkach na stronie FinCensor są udostępniane bez gwarancji 100% dokładności, a szacowana roczna stopa procentowa oraz inne warunki i zasady zawarte w ogłoszeniach o pożyczkach nie są w żaden sposób wiążące. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiać najnowsze warunki produktów kredytowych, ale informacje te nie pochodzą od nas i dlatego nie gwarantujemy ich dokładności przez 24 godziny na dobę. Pożyczkodawcy udzielają pożyczek o różnym oprocentowaniu, w zależności od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i innych czynników. Należy pamiętać, że tylko kredytobiorcy z doskonałą historią kredytową i ratingiem kredytowym będą kwalifikować się do uzyskania najniższego dostępnego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania zależy od takich czynników, jak zdolność kredytowa, wnioskowana kwota kredytu, okres kredytowania i historia kredytowa. Wszystkie pożyczki są weryfikowane i zatwierdzane przez system oceny punktowej pożyczkobiorców na stronach internetowych instytucji mikrofinansowych.