Na mocy niniejszej Umowy Użytkownika (zwanej dalej Umową) Administracja Serwisu Internetowego oferuje każdej osobie zdolnej do czynności prawnych, działającej wyłącznie w jej interesie, zwanej dalej Użytkownikiem, możliwość korzystania z usług świadczonych przez serwis internetowy fincensor.com, znajdujący się w Internecie pod adresem – https://fincensor.com.

Zgodnie z niniejszą Umową, Administracja Serwisu oferuje Użytkownikowi usługi w zakresie korzystania z cech i funkcjonalności serwisu internetowego fincensor.com zamieszczonego na stronie, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w innych dokumentach regulujących stosunki pomiędzy Administracją Serwisu a Użytkownikiem.

Niniejsza Umowa jest traktowana jako oferta. Zgodnie z artykułem 438 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej (Kodeks Cywilny RF), za bezwarunkową akceptację warunków niniejszej Umowy uważa się wykonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności związanej z Serwisem Internetowym lub od momentu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości funkcjonalne Serwisu Internetowego. Niniejsza Umowa, zawarta poprzez przyjęcie niniejszej oferty, nie wymaga obustronnego podpisu i obowiązuje w formie elektronicznej. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego oznacza, że Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich poniższych warunków Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje procedurę udzielania informacji i świadczenia innych usług przez Administrację Serwisu Internetowego za pośrednictwem funkcji technicznych witryny, poprzez bezpieczne strony w zakresie udzielania informacji o pożyczkach od osób trzecich.

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY

1.1 Niniejsza Umowa reguluje stosunki pomiędzy Administracją a Użytkownikami w procesie korzystania z funkcji użytkowych Strony.

1.2 Niniejsza Umowa została opracowana przez Administrację Serwisu Internetowego i zawiera podstawowe standardy i zasady, w oparciu o które funkcjonuje Serwis Internetowy.

1.3 Platforma Transakcyjna jest platformą internetową, na której Administracja udostępnia Użytkownikom usługi informacyjne związane z możliwością uzyskania pożyczek i kredytów od osób trzecich.

1.4 Aktualna wersja niniejszej Umowy znajduje się na stronie https://fincensor.com/pl/umowa-z-uzytkownikiem/.

1.5 Administracja Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Umowy, powiadamiając o tym Użytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji Umowy w Internecie na stronie https://fincensor.com/pl/umowa-z-uzytkownikiem/. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego śledzenia zmian w Umowie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją Umowy, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego. Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu Internetowego po wejściu w życie nowej wersji niniejszej Umowy, potwierdza tym samym swoją pełną zgodę na nową wersję Umowy.

1.6 Przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się w całości z treścią niniejszej Umowy. Korzystając z Serwisu Internetowego, Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę w całości i bez zastrzeżeń, zgodnie z normami obowiązującego prawa.

AKCEPTACJA UMOWY

2.1 Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego, Użytkownik musi zaakceptować niniejszą Umowę.

2.2 Akceptacja niniejszej Umowy jest równoznaczna z całkowitym przyjęciem i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki niniejszej Umowy, a także innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Serwisu Internetowego, które znajdują się na jego stronach.

2.3 Z prawnego punktu widzenia akceptacja niniejszej Umowy jest czynnością prawną Użytkownika mającą na celu korzystanie z możliwości funkcjonalnych Serwisu Internetowego.

2.4 Zabrania się Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego bez pełnej i bezwarunkowej zgody na warunki niniejszej Umowy.

2.5 Wszelkie dokumenty elektroniczne, zawiadomienia oraz oświadczenia woli sporządzone lub wykonane na odległość za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz na podstawie niniejszej Umowy uznaje się za ważnie sporządzone w zwykłej formie pisemnej.

2.6 Okres obowiązywania niniejszej Umowy jest nieograniczony lub ustalany indywidualnie.

2.7 Akceptacja niniejszej Umowy nie może zostać cofnięta przez Użytkownika.

 

STATUS PRAWNY ADMINISTRACJI SERWISU ONLINE

3.1 Administracja Serwisu Internetowego działa w imieniu Serwisu Internetowego oraz Właściciela Serwisu Internetowego, zgodnie z niniejszą Umową oraz innymi dokumentami, które regulują funkcjonowanie Serwisu Internetowego.

3.2 Administracja Serwisu Internetowego sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, jego operacyjnością, a także nad działaniami Użytkowników w procesie korzystania z możliwości funkcjonalnych Serwisu Internetowego.

3.3 Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownikom, którzy naruszają warunki i wymagania niniejszej Umowy, a także innych dokumentów regulujących korzystanie z Serwisu.

3.4 Administracja Serwisu Internetowego ma prawo:

3.4.1. w dowolnym czasie zmieniać wygląd Serwisu Internetowego, jego Zawartość i listę usług, modyfikować lub uzupełniać oprogramowanie i inne obiekty wykorzystywane lub przechowywane w Serwisie Internetowym, wszelkie aplikacje serwerowe w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego;

3.4.2. wysyłania Użytkownikom, w zależności od potrzeb, komunikatów dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dostępnych środków;

3.4.3. świadczyć na rzecz Użytkownika bezpłatne usługi, które są opisane w niniejszej Umowie, jak również w innych dokumentach regulujących stosunki pomiędzy Administracją Serwisu Internetowego a Użytkownikami;

3.4.4. prosić Użytkownika, w dowolnym czasie i w dowolnej formie, o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w Serwisie internetowym oraz na to, że dane osobowe opublikowane w Serwisie internetowym mogą być uznane za publiczne;

3.4.5. importować i zapisywać dane osobowe, do których Użytkownik uzyskał dostęp;

3.4.6. nakładać dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z Usługi Internetowej oraz zmieniać takie ograniczenia w dowolnym czasie;

3.4.7. podejmować inne działania mające na celu poprawę jakości i łatwości korzystania z Witryny.

3.5 Administracja Serwisu Internetowego zobowiązuje się do:

3.5.1. udostępniania informacji i danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników osobom trzecim oraz innym Użytkownikom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów obowiązującego prawa.

3.5.2. zobowiązuje się do zorganizowania i świadczenia odpowiednich usług na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a także w innych dokumentach regulujących stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu Internetowego.

3.5.3. udzielania Użytkownikowi ustnych i pisemnych konsultacji w dodatkowych kwestiach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a także innych dokumentów, które regulują stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu Internetowego.

STATUS PRAWNY UŻYTKOWNIKA

4.1 Użytkownik ma możliwość przeglądania ofert pożyczkowych osób trzecich na stronach Serwisu Internetowego

4.2 Użytkownik ma prawo do:

4.2.1. korzystania z funkcjonalności Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym dla danego statusu Użytkownika;

4.2.2. Domagania się od Administracji i innych Użytkowników przestrzegania warunków niniejszej Umowy, jak również innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Strony;

4.2.3. Wysyłania zapytań do Administracji Serwisu Internetowego dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego.

4.3 Użytkownik zobowiązuje się:

4.3.1 Przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy, a także innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Serwisu Internetowego;

4.3.2. Nie korzystać z usług świadczonych przez Administrację Serwisu Internetowego w celach niezgodnych z prawem lub w celach, które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić Serwisowi Internetowemu i/lub osobom trzecim.

4.3.3. nie ujawniać informacji poufnych, o których dowiedział się w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego;

4.3.4. nie wykonywać żadnych czynności zabronionych przez Umowę w ramach korzystania z Usługi Online;

4.3.5. co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące zapoznawać się z treścią niniejszej Umowy oraz innymi regulaminami, regulującymi kolejność świadczenia usług przez Administrację Serwisu Internetowego oraz kolejność korzystania z Serwisu Internetowego;

4.4 Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu Internetowego:

4.4.1. Korzystać z Serwisu Internetowego w sposób, który może zakłócić normalne funkcjonowanie Serwisu Internetowego i jego elementów;

4.4.2. przesyłać, przechowywać, publikować, rozprowadzać, udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać wirusów lub innego złośliwego oprogramowania;

4.4.3. prowadzić działań mających na celu destabilizację funkcjonowania Serwisu Internetowego, podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do administracji Serwisu Internetowego lub jego zamkniętych sekcji oraz wykonywać innych podobnych działań;

4.4.4. gromadzić i/lub przechowywać danych osobowych Użytkownika w celach komercyjnych.

4.4.5. używać automatycznych skryptów (programów) do zbierania informacji i/lub interakcji z Serwisem Internetowym;

POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Administracja Serwisu Internetowego gwarantuje gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika w ścisłej zgodności z wymogami ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej “O danych osobowych”.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika reguluje Załącznik nr 1 – “Polityka prywatności”, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Giełda Magnetyczna jest narzędziem służącym do przesyłania informacji przez Użytkowników.

6.2 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, które są i/lub będą zawierane pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi, w oparciu o informacje przedstawione na stronach Serwisu. Stosunki pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi regulują odrębne umowy pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi.

6.3 Administracja dokłada wszelkich starań, aby usuwać z Serwisu informacje obraźliwe, nieprawdziwe lub niezgodne z prawem.

6.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zamieszczanych przez osoby trzecie na stronach Serwisu.

6.5 Administracja nie gwarantuje, że oprogramowanie, serwery i sieci wykorzystywane przez Stronę są wolne od błędów i złośliwego oprogramowania. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenie sprzętu spowodowane korzystaniem z Serwisu.

6.6 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i przerwy w działaniu Serwisu oraz spowodowaną przez nie utratę informacji. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera, urządzeń mobilnych lub innego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika spowodowane lub związane z korzystaniem z Witryny.

6.7 Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane interakcją Użytkownika z reklamami lub informacjami zamieszczonymi w serwisie.

6.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi, w tym utratę danych, usunięcie treści lub przerwę w działaniu Serwisu.

6.9 W żadnym wypadku Administracja niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków lub utraconych danych, utratę życia, zdrowia, honoru, godności lub reputacji biznesowej, wynikające z korzystania z Usługi, Treści lub innych materiałów, do których Użytkownicy lub inne osoby uzyskały dostęp za pośrednictwem Strony, nawet jeśli Strona została ostrzeżona lub poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

6.10 Dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać ograniczony, zawieszony lub zakończony na czas nieokreślony w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

7.1 Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Federacji Rosyjskiej i jest zgodnie z nimi interpretowana.

7.2 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy oraz innych dokumentów Serwisu Internetowego będą rozstrzygane w drodze negocjacji.

7.3 Jeżeli nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądom dowolnej jurysdykcji w miejscu, w którym znajduje się właściciel Serwisu Internetowego.

MAJOR SIŁ ZBROJNYCH

8.1 Administracja Serwisu Internetowego jest zwolniona z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej powstałej po opublikowaniu niniejszej Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności siły wyższej, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec.

8.2 Strony odnoszą siłę wyższą wyłącznie do następujących zdarzeń, które uniemożliwiają danej Stronie wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy: trzęsienia ziemi, powodzie, inne klęski żywiołowe, pożary, awarie jądrowe i inne wypadki przemysłowe, a także strajki, działania wojskowe, niepokoje społeczne lub działania władz państwowych, które uniemożliwiają spełnienie warunków Umowy. Wszelkie inne przeszkody, bez względu na ich charakter i cechy, nie będą uważane za siłę wyższą, z wyjątkiem przeszkód wyraźnie uznanych przez strony za spowodowane siłą wyższą.

KLAUZULE KOŃCOWE

9.1 Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu Internetowego i jest wiążąca i skuteczna na czas nieokreślony od momentu jej zaakceptowania.

9.2 Umowa podlega przepisom prawa rosyjskiego. Kwestie nieuregulowane w Umowie będą rozwiązywane zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim.

9.3 Adres e-mail Administracji Serwisu Internetowego do rozpatrywania zgłoszeń Użytkowników: foe03051975@gmail.com